آرشیو روزانه: ۱۳ اسفند, ۱۳۹۵

آن ۱۵ نفر/ آیا ۲ قطبی انتخابات مشهد ۳ قطبی شود؟

این احتمال می رود که در انتخابات پیشرو به جای ایجاد یک دو قطبی در مشهد شاهد سه قطبی جذابی باشیم که به افزایش مشارکت در انتخابات بیفزاید.

خواندن بیشتر »