آرشیو روزانه: ۲۸ اسفند, ۱۳۹۴

صاحبی :۱۰ میلیارد تومان در حوزه کاشت گل، اجرا و نصب یادمان های گل نوروز در مشهد هزینه می شود

امسال در حدود 10 میلیارد تومان در حوزه کاشت گل،اجرا و نصب یادمان های گل و دیگر موضوعات مرتبط با فضای سبز در شهر هزینه خواهد شد.

خواندن بیشتر »