پیشنهاد امروز

آرشیو روزانه: ۲ بهمن, ۱۳۹۴

محسنی ثانی بیان کرد: لزوم پیگیری ویژه برای جذب بودجه مصوب زیارت و حاشیه شهر مشهد

رای هویت بخشی به حاشیه شهر مشهد 1160 میلیارد تومان برنامه ریزی شده اما متاسفانه در بودجه 95 تنها 60 میلیارد تومان اختصاص پیدا کرده است.

خواندن بیشتر »