آرشیو روزانه: ۱۷ آبان, ۱۳۹۴

چمنیان در گفت و گو با مشهد تریبون مطرح کرد: لزوم تصویب قانون در مجلس جهت حمایت از بخش خصوصی برای ورود به فوتبال

درواقع رقابت با بخش دولتی برای سرمایه گذاران بخش خصوصی بسیار دشوار و نابرابر است و به نظر بنده تنها با دوشرط مهم ورود بخش خصوصی پررنگ تر خواهد شد.

خواندن بیشتر »