آرشیو روزانه: ۲۲ مهر, ۱۳۹۴

رشیدیان: گرایشات جناحی و حزبی منجر به انسجام سوزی می‌شود

گرایشات جناحی و حزبی می تواند منجر به ایجاد برخوردها وتحرکاتی شود که انسجام سوزی را به همراه داشته باشد، از این رو مقام معظم رهبری نیز به اهمیت انسجام ملی تاکید ویژه ای دارند.

خواندن بیشتر »