آرشیو روزانه: ۲۳ شهریور, ۱۳۹۴

ادامه بازخوانی بیانات رهبری:رفاقت های حزبی و سیاسی در انتخاب مدیر شهر ملاک نباشد

برای انتخاب شهردارها انگیزه ها و تمایلاتی برای فشار آوردن وجوددارد که هر آدم ذی نفوذ و هر جریانی تمایلی به یک جهت و طرفی دارد.

خواندن بیشتر »