آرشیو روزانه: ۵ اسفند, ۱۳۹۳

لطفی بر لزوم توجه به حرمت ایام فاطمیه در برنامه‌‌های استقبال از بهار تاکید کرد

تمامی برنامه‌هایی که قرار است در ایام سال جدید در شهرداری مشهد به اجرا درآید در کنار ایجاد فضای جدید برای استقبال از بهار باید با در نظر گرفتن ایام فاطمیه باشد.

خواندن بیشتر »