به وب سایت خبری مشهد تریبون خوش آمدید
امروز : سه شنبه 23 مرداد 1397
اینجا تریبون شهر مشهد است/ برای تبلیغات و اسپانسرینگ همین حالا تماس بگیرید.

منطقه هشت، صدرنشین مشارکت اجتماعی جوانان در مدیریت شهری

کد خبر: 12606 - 8 شهریور, 1393

گروه مدیریت شهری: استفاده از ظرفیت های جوانان در حوزه تحقیق و تفحص و نگاه آنان به معضلات شهری بسیار متفاوت از نگاه مدیران شهری است و قابلیت های جوانان در حوزه پژوهش و هم اندیشی با مدیران می تواند نقش بسزایی در توسعه شهر داشته باشد. این موضوعی است که بارها و بارها توسط مسئولان و مدیران شهری مطرح شده است و در همین راستا گروه مشاوران جوان به کمک مدیریت شهری آمده است.

در همین راستا جلسه ﻫﻢاﻧﺪﯾﺸﯽ گروه مشاوران  ﺟﻮان ﺑﺎ شهردار منطقه 8 ﺑﺎ ﻫﺪف اﻓﺰاﯾﺶ ارﺗﺒﺎط ﺳﺎزﻧﺪه ﺟﻮاﻧﺎن و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ و تقویت شبکه ارتباطی مدیریت شهری و جوانان  برگزار گردید.

شهردار منطقه 8 با اعلام خبر فوق حضور جوانان در صحنه اجتماع را یکی از عوامل ارتقای ابعاد علمی مدیریت شهری این منطقه دانست.

در نشست مشترک گروه مشاوران جوان شهرداری و شهردار منطقه هشت که به مناسبت تودیع و معارفه مشاور جوان شهردار منطقه هشت صورت پذیرفت رئیس گروه مشاوران جوان بیان داشت : ایده پردازی موثر و پیگیری ایده تا اجرا دستور کار و رویکردجدید گروه مشاوران جوان شهرداری میباشد.

مهندس قاسم پور ضمن تشریح سیاست گذاریهای گروه مشاروان جوان بیان داشت :  تربیت مدیران فردای شهری هدف نهایی و عملکردی گروه و نتیجه و بازخورد حضور و همراهی و همیاری کادر اجرایی مدیریت شهری و هسته مشاوران جوان ارتقای ابعاد علمی مدیریت شهری و نیل به آرمانشهر رضوی است .

اصغری شهردار منطقه هشت در این نشست صمیمی اعلام نمود : اﻣﺮوزه اﻫﺘﻤﺎم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺟﻮاﻧﺎن در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮيﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰيﻫﺎي ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راهﻫﺎي ﻣﺸﺎرﮐﺖ دادن ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺟﻮاﻧﺎن در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖﺷﺎن، ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ آﻧﺎن در ﻓﻀﺎﯾﯽ دوﺳﺘﺎﻧﻪ اﺳﺖ.

مهندس اصغری در ادامه افزود :  انتقاد جوانان از سر اصلاح و سازندگی ست و  اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط دوﺳﻮﯾﻪﺑﯿﻦ ﺟﻮاﻧﺎن و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺎز و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮ ایجاد کانال ارتباطی جهت انتقال مسائل از دیدگاه نکته سنج جوانان است .

وی با تاکید بر این موضوع که آینده سازمان در دست جوانان است  افزود : شرط اجرایی شدن مطالعات علمی حافظ و ضامن توسعه ابعاد گروه مشاوران جوان است؛ مهندس اصغری  این نشست را فرصتی مغتم در راستای رفع و تحقق مسائل شهری با استفاده از نگاه متفاوت جوانان به فرآیند خدمات رسانی دانست وخاطر نشان ساخت : اولویت فکری مدیریت شهری در امر جوانان ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي از ﻓﮑﺮ و اﯾﺪه ﺧﻼﻗﺎﻧﻪﺟﻮاﻧﺎن در اﻣﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي؛ مهندسی  ارتباطات و و فراهم نمودن  زمینه برای اجرایی شدن ایده های جوانان متخصص میباشد.

مطالب بيشتر

بدون نظر