پیشنهاد امروز

آرشیو روزانه: ۶ شهریور, ۱۳۹۳

سرابی:باید به سمت تحقق اقتصاد در حوزه فرهنگ و هنر برویم

باید به سمت تحقق اقتصاد در حوزه فرهنگ و هنر برویم و فعالیت هایی که ما را برای رسیدن به این هدف کمک می کنند را تعریف نماییم و آنها را با دقت نظر کافی انجام دهیم.

خواندن بیشتر »