پیشنهاد امروز

آرشیو روزانه: ۸ اسفند, ۱۳۹۲

حضور مردم در فضای رسانه ای حصاری را می شکند که فردا رسانه های مردمی بتوانند از آن حصار عبور نمایند

فردا همان روزی است که هر فرد یک نیوز یا تریبون است و تنها رسانه هایی حرف اول را خواهند زد که مردم اجازه گذر از چنین حصاری را به آنها بدهند.

خواندن بیشتر »